Skip to main content

Voorwaarden voor deelname

Deskundigheid en toetreding tot het Landelijk Netwerk Seniorencoaches

Opleiding en Doelstelling
Seniorencoaches opgeleid en gediplomeerd bij Sonnevelt Opleidingen (SNRO accreditatie) kunnen deelnemen aan het Landelijk Netwerk Seniorencoaches. De deelnemers onderschrijven de doelstelling van het Landelijk Netwerk Seniorencoaches. Seniorencoaches van andere opleidingen kunnen deelnemen na een met ‘goed’ beoordeelde toelatingsprocedure.

Deskundigheid
De deelnemers beschikken over actuele vakkennis en vaardigheden. Alle deelnemers van het LNS nemen deel aan een Intervisiegroep of beginnen zelf een LNS - Intervisiegroep die regelmatig bijeenkomt. Hier wisselen wij op gestructureerde manier kennis uit en werken aan persoonlijke professionele ontwikkeling.

Tweemaal per jaar op de laatste zaterdag van maart en september verzorgen deelnemers LNS het programma van de LNS - Landelijke Studiedag voorbereid in een studiegroep.

Aansprakelijkheid
Zelfstandig gevestigde LNS - Seniorencoaches zijn zelf verantwoordelijk voor eigen bedrijfsvoering en functioneren.
Iedere individuele seniorencoach maakt voor de eigen onderneming een eigen privacy verklaring en klachtenregeling.

Seniorencoaches werkzaam in dienstverband vallen geheel onder verantwoordelijkheid van de werkgever.

Tarieven
Iedere zelfstandig gevestigde Seniorencoach bepaalt zelf het eigen tarief. Onderling stemmen we dat niet af.

Contributie netwerk
De Seniorencoach betaalt contributie aan de Stichting Landelijk Netwerk Seniorencoaches. Dit wordt aangewend ter dekking van kosten die gemaakt worden in het kader van het organiseren en vertegenwoordiging van het Netwerk.

De contributie is geldig voor minimaal één kalenderjaar en wordt tot wederopzegging automatisch jaarlijks met één kalenderjaar verlengd.

Opzegging van deelname kan met inachtneming van een termijn van ten minste één maand voor het einde van elk kalenderjaar.

Gedragsregels
Iedere Seniorencoach die een diploma van Sonnevelt heeft behaald, onderschrijft en verbindt zich aan de Ethische Code van Sonnevelt Opleidingen.
Seniorencoaches van andere opleidingen, die zijn toegelaten tot het LNS, zijn gehouden aan de beroepscode van hun opleiding.

Voor zelfstandige seniorencoaches die tevens zijn ingeschreven bij een andere beroepsgroep geldt dat de daarvoor geldende beroepsregels prevaleren.

Vertrouwelijkheid
Slechts met toestemming van de Seniorencoach zullen herkenbare gegevens over de Seniorencoach naar buiten mogen worden gebracht. Dit geldt ook voor publicaties over opdrachten waarin de Seniorencoach is te herkennen.

In het geval dat personen herkenbaar zijn in het te verspreiden materiaal, moeten ook deze personen hun goedkeuring verlenen. 

Collegiale Betrekkingen
Een zelfstandig Seniorencoach die bemerkt dat een collega zich niet houdt aan de gedragsregels in het Netwerk mag deze daarop wijzen, het Landelijk Netwerk Seniorencoaches erover informeren en haar verzoeken de desbetreffende collega erop aan te spreken.